Građevina

Realizacija projekata

Stručna kontrola projekta je jedan od ključnih koraka u izradi projektne dokumentacije jer obuhvata procjenu tehničke dokumentacije u odnosu na zahtjeve, projektne kriterijume i trenutne prilike na tržištu kako bi se osiguralo da projekat ispunjava ciljeve u čiju svrhu se radi ali i da bi se verifikovao kvalitet koraka koji prethode njegovoj izradi. Pored ovog, kontrola projekta takođe obuhvata i analizu odluka i logičke podloge za njegovu izradu kao i provjeru projekta u odnosu na relevantne i važeće regulative i standarde uz identifikovanje ključnih eventualnih problema koji mogu da ugroze ili dovedu do kašnjenja u realizaciji kompletnog projekta, što omogućava da se spriječe nepotrebni troškovi i gubitak vremena kod njegove realizacije. CAU posjeduje posebno veliko iskustvo u izradi idejnih rješenja, idejnih i glavnih projekata. Kompanija ima značajno iskustvo na izradi projekata marina i pristaništa, motornih hala i hala za plovila, turističkih naselja, poslovnh centara i objekata, radio-komunikacionih sistema, administrativnih i energetskih objekata.

Stručni nadzor

Stručni nadzor je jedna od ključnih usluga koje CAU pruža. Stručni nadzor predstavlja izuzetno kompleksan i zahtjevan posao jer kompanija garantuje da je objekat izveden u skladu sa projektnom dokumentacijom i važećim zakonima i propisima te je stoga i krivično odgovorna za sve mane i nedostatke na objektu.

Svjesni kompleksnosti i odgovornosti koju ova uloga sa sobom nosi, CAU je formirao dva tima nadzornih inženjera koji međusobno konstanto komuniciraju i razmjenjuju informacije, znanje i iskustvo o projektima čime se osigurava da su stalno upoznati sa svim projektima i mogu u svakom trenutku uspješno da zamjene jedan drugog. Na ovaj način kompanija garantuje nesmetanu realizaciju projekta i visok kvalitet pruženih usluga.

Naše reference za stručni nadzor obuhvataju najrazličitije projekte, i to: turistička naselja, zdravstveni objekti, objekti za prerađivačku industriju, telekomunikacije, brodarstvo, komercijalni i poslovni objekti.

Stručna kontrola projekta

Stručna kontrola projekta je jedan od ključnih koraka u izradi projektne dokumentacije jer obuhvata procjenu tehničke dokumentacije u odnosu na zahtjeve, projektne kriterijume i trenutne prilike na tržištu kako bi se osiguralo da projekat ispunjava ciljeve u čiju svrhu se radi ali i da bi se verifikovao kvalitet koraka koji prethode njegovoj izradi. Pored ovog, kontrola projekta takođe obuhvata i analizu odluka i logičke podloge za njegovu izradu kao i provjeru projekta u odnosu na relevantne i važeće regulative i standarde uz identifikovanje ključnih eventualnih problema koji mogu da ugroze ili dovedu do kašnjenja u realizaciji kompletnog projekta, što omogućava da se spriječe nepotrebni troškovi i gubitak vremena kod njegove realizacije.

Revizija tehničke dokumentacije

CAU pruža usluge tehničke kontrole i revizije projektne dokumentacije za objekte poput turističkih naselja, zdravstvenih objekata, komercijalnih centara i porodičnih kuća. Vjerujući u koncept „dijeljenja znanja“, u toku revizije tehničke dokumentacije, još od najranijih faza izrade projekta, CAU je u konstantnoj komunikaciji sa projektantom kako bi se osiguralo propisno razumijevanje svih djelova tehničke dokumentacije, dok CAU revidenti sarađuju sa projektantima u smislu konsultacija i pružanja smjernica čime se optimizuje procese izrade projekta i njegovog revidovanja. Kompanija posjeduje licencu za reviziju i stručni nadzor kao i licencu za projektovanje i izvođenje radova. CAU takođe zapošljava inženjere određenih faza sa licencom za složene inženjerske objekte.

Tehnički prijem

Kompanija pruža usluge tehničkog pregleda i prijema već izvedenih građevinskih radova na složenim inženjerskim objektima. Za sada imamo iskustvo u tehničkom prijemu stambeno-poslovnih objekata, raznih benzinskih pumpi i marina.