Izrada master planova

U pogledu prostornog planiranja, CAU se ponosi činjenicom da je bio angažovan na izradi nekih za državu ključnih planova. Obim naših aktivnosti se kreće od izrade urbanističkih projekata, detaljnih urbanističkih planova, opštinskih prostornih planova do prostornih planova posebne namjene za neke od ključnih resursa države. U svom radu, CAU inženjeri se oslanjaju na praksu dvosmjerne komunikacije sa svim stranama uključenim u proces izrade projekta kako bi se osiguralo da finalni rezultat budu proizvodi najboljeg kvaliteta kao i da sve strane uključene u proces budu zadovoljne. Takođe, kompanija je uspostavila jako uspješnu saradnju sa istaknutim međunarodnim kompanijama koje su nas upoznale sa drugačijim pristupima prostornom planiranju što nam je omogućilo uvođenje noviteta u lokalne prakse.

  • Prostorni planovi posebne namjene
  • Detaljni prostorni planovi
  • Prostorno-urbanistički planovi
  • Državne studije lokacije
  • Detaljni urbanistički planovi
  • Lokalne studije lokacije
  • Urbanistički projekti
  • Detaljne razrade lokacije